Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Eläinkoulu HOP kerää henkilötietoja niiltä asiakkailta, jotka haluavat käyttää Eläinkoulu HOP palveluita. Asiakkaan on hyväksyttävä tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Eläinkoulu HOP tarjoamia palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Eläinkoulu HOP

Anu Lipponen
Luotolantie 21
04230 Kerava
Puh. 0400 786 224
Y-tunnus: 3280187-3
elainkouluhop@gmail.com
https://elainkoulu-hop.webnode.fi/

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anu Lipponen

Luotolantie 21
04230 Kerava
Puh. 0400 786 224
elainkouluhop@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Eläinkoulu HOP asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää asiakastietonsa Eläinkoulu HOP käyttöön antaneiden asiakkaiden yhteystietoja

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilön itsensä antama suostumus

Rekisteri on olemassa, jotta asiakkaiden palvelu on yrityksessä helpompaa.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaiden tiedoista kerätään henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, eläimen nimi, rotu ja ikä sekä tallin/eläinsuojan osoite, jos on eri kuin henkilön osoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas luovuttaa tiedon rekisterin pitäjälle itse.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja voidaan käyttää yrityksen markkinointiin. Niitä ei luovuteta EU/ETA maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Tiedot säilytetään yrityksen tietokoneella excel-tiedostossa, salasanan takana. Tietokonetta ei jätetä huolimattomasti sivullisten nähtäville.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Asiakastietoja säilytetään asiakkuuden ajan tai kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan noin 5 vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 10 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelee yrittäjä tai hänen tarkistamansa yhteistyökumppani esimerkiksi yrityksen palvelujen kehittämismielessä. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 25.5.2018 EU:n GDPR-asetuksen vaatimuksia. Tietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Asiakasprofilointia voidaan tehdä markkinointitarkoituksessa, jos halutaan kohdentaa tietyn palvelun markkinointia kohderyhmälle.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Asiakasrekisterissä olevalla on oikeus:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.